Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDDELWIJK MEPPEL b.v.
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van MIDDELWIJK MEPPEL b.v. te Meppel zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4042262.
1. Definities en Toepasselijkheid 1.1. In deze voorwaarden wordt de leverancier aangeduid als ‘Middelwijk’ en haar contractspartner als ‘Afnemer’.
1.2. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Middelwijk gedane offertes en op de met Middelwijk tot stand gekomen verkoopovereen- komsten.
1.3. Wanneer een bepaling in de overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een vervangende bepaling overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
2. Totstandkoming van een overeenkomst 2.1. Alle aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële afnemers om een bestelling te doen. Zij binden Middelwijk op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk, en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2.2. Een afnemer wordt geacht een verbindende bestelling te hebben geplaatst, door telefonische opdracht of wanneer Middelwijk een volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen, via email of het internet, of door inzending van een ingevuld en ondertekend bestelformulier. Het ontbreken van een handtekening bij een digitale bestelling doet niet af aan de verbindende kracht van een bestelling.
2.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Middelwijk een orderbevestiging aan de afnemer verzendt.
2.4. In geval van een bestelling via internet komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Afnemer de verschuldigde prijs bij vooruitbetaling op het rekeningnummer van Middelwijk heeft voldaan.
2.5. Middelwijk heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
2.6. Annulering door afnemer van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming van Middelwijk. Indien Middelwijk akkoord gaat met annulering is afnemer een schadevergoeding verschuldigd van 25% van het met de geannuleerde bestelling gemoeide bedrag, onverminderd het recht van Middelwijk op volledige vergoeding van kosten en schade.
3. Verzending/aflevering
3.1.Afnemer dient de geleverde zaken onmiddellijk na aflevering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene.
3.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Middelwijk de wijze van verzending. In dat geval, reizen de zaken voor risico van Middelwijk. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3.3. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. 3.4. Wanneer Middelwijk voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld, is afnemer verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze materialen terug te zenden naar Middelwijk bij gebreke waarvan afnemer schadevergoeding verschuldigd is.
4. Prijzen 4.1. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, exclusief BTW. Artikelen worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Middelwijk.
4.2. Prijzen genoemd op Internet zijn veertien dagen geldig en gelden onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Middelwijk behoudt zich het recht voor om alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De afnemer kan de overeenkomst in dat geval ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
4.3. De koopprijs omvat de prijs voor de zaken en kosten van de verpakking.
5. Betaling 5.1. Betaling dient, zonder enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden á contant bij aflevering of bij gebruikmaking van een factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum, te geschieden, onverminderd het bepaalde in lid 2.
5.2. Bestellingen via internet kunnen op twee manieren worden betaald: middels vooruitbetaling door overmaking op rekening van Middelwijk, of onder rembours (betaling in cash bij aflevering).
5.3. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5.4. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer, zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling, in verzuim en over het uitstaande bedrag tot aan de dag van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
5.5. Indien de afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Middelwijk de vordering uit handen geven. Naast het verschuldigde totaalbedrag zijn in dat geval ook alle buitengerechtelijke kosten in verband met de incasso voor rekening van de afnemer en maakt
Middelwijk aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk
aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 100,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. Alle kosten die Middelwijk heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen de afnemer zijn eveneens voor rekening van de afnemer, ook voor zover deze
kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Middelwijk als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
5.6. Niet tijdige betaling geeft Middelwijk het recht harerzijds haar prestatie op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
6. Afbeeldingen 6.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de catalogus, op internet, in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Voor zover nodig zijn de meeste artikelen CE gecertificeerd. In deze gevallen staat het CE-keurmerk op het artikel vermeld. 6.2. In de catalogus en op internet getoonde afbeeldingen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. 6.3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Middelwijk te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Middelwijk van € 1000,- per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is, onverminderd het recht op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.
7. Levering 7.1. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum, waarop Middelwijk de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.
7.2. Levering vindt plaats in Nederland, binnen de overeengekomen leveringstermijn. 7.3. Overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Middelwijk na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Middelwijk een termijn van minimaal 15 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
7.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer geen recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Middelwijk.
7.5. Indien een gedeelte van de bestelling reeds is geleverd voordat de overmacht intreedt, en door overmacht de resterende zaken meer dan twee maanden later geleverd worden, kan afnemer de zaken houden onder de verplichting van betaling van de koopsom voor de reeds geleverde zaken. Ook mag afnemer de overeenkomst ontbinden, onder de verplichting de reeds geleverde zaken terug naar Middelwijk te zenden.
8. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 8.1. Middelwijk behoudt zich de eigendom voor van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de afnemer, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de afnemer aanwezige zaken, geleverd door Middelwijk, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft Middelwijk onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door haar geleverde en nog steeds bij de afnemer aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retour- nering zijn voor rekening van de afnemer. Zolang Middelwijk nog enige vordering op de afnemer heeft openstaan, is het de afnemer niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechts- handelingen aan te gaan, tenzij Middelwijk daaraan voorafgaande haar schriftelijke toestemming heeft gegeven. In geval van doorverkoop door de afnemer van (nog) niet geheel betaalde goederen is de afnemer verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van Middelwijk, al haar rechten te dier zake jegens die derde aan Middelwijk over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen Middelwijk alsdan van de afnemer te vorderen heeft. Ter voldoening van deze verplichting verpandt de afnemer reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Indien de afnemer jegens Middelwijk in gebreke is met tijdige voldoening van haar betalingsverplichtingen, is Middelwijk bevoegd om die derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De afnemer is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek van Middelwijk opgave te doen van de namen en adressen van de hiervoor bedoelde derden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering van Middelwijk op de afnemer, met een minimum van Euro 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de afnemer in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van Euro 500,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt. 8.2. Een bestelling vervalt op het tijdstip waarop Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de bestelling gestand doet en de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
8.3. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Middelwijk deze zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
8.4. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Middelwijk deze zaken aan Middelwijk ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Middelwijk of aan de door Middelwijk aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
8.5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Middelwijk tot volledige voldoening van al hetgeen Middelwijk van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden. 9. Reclames en klachten
9.1. Reclames en klachten over facturen en zaken dienen binnen zeven dagen na ontvangst ervan, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de
klacht aan Middelwijk kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Middelwijk geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de zaken c.q. facturen als onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt. 9.2. Reclames geven aan de afnemer niet het recht zijn betalingen op te schorten. 9.3. Afnemer dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Middelwijk te houden. Indien een reclame door Middelwijk gegrond wordt bevonden, heeft Middelwijk het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Middelwijk worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 9.4. Middelwijk aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en dan slechts wanneer deze zaken aan het door Middelwijk op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Middelwijk deze zaken aan de afnemer afleverde.
10 Garantie 10.1. Middelwijk staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 10.2 Op geleverde duurzame artikelen wordt een half jaar garantie verleend en op geleverde elektrische apparatuur wordt drie jaar garantie verleend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
10.3. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Middelwijk verwijtbare gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Middelwijk zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, of teruggenomen tegen creditering.
10.4 Op door afnemer samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Middelwijk garantie. 10.5 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Middelwijk op te geven adres.
10.6 Voor zaken met een door andere dan Middelwijk bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde. 10.7 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht waaronder ook begrepen reparaties die niet door Middelwijk zijn verricht. C: bij onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken. D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires. F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
G: wanneer naar het oordeel van Middelwijk sprake is van gewone slijtage. 10.8 Om aanspraak te kunnen maken op garantie op elektrische apparaten dient Afnemer een (kopie van het) aankoopbewijs mee te sturen. Om aanspraak te kunnen maken op garantie op werkschoenen/(schoen)klompen, laarzen e.d. moet het artikel in ieder geval schoon zijn van klei, cement, mest etc.
12 Intellectuele Eigendom 12.1. Merken, danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Middelwijk afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. 13. Aansprakelijkheidsbeperking 13.1. Indien door Middelwijk geleverde zaken gebrekkig zijn dan is de aansprakelijkheid van Middelwijk beperkt tot hetgeen in artikel 10 onder ‘Garanties’ is geregeld.
Middelwijk, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is, tenzij afnemer aantoont dat van de kant van Middelwijk sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
13.2. Onverminderd het vorenstaande is Middelwijk in ieder geval nooit aansprakelijk: A: wegens niet, of niet tijdige levering; B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d. C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14; D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Middelwijks bedrijfsruimte bevinden; F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
H: voor schade veroorzaakt door geleverde software; I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers; 13.3. Indien Middelwijk in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Middelwijk slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. 13.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Middelwijk nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. 13.5. De afnemer zal Middelwijk vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Middelwijk. 13.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Middelwijk of haar leidinggevende ondergeschikten.
14. Niet-toerekenbare tekortkomingen (Overmacht) 14.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Middelwijk niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Middelwijk niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Middelwijk als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). 14.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van Middelwijk en/of fabrikanten van Middelwijk alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Middelwijk redelijkerwijs niet te verzekeren zijn. 14.3. Middelwijk heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Middelwijk is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Middelwijk gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
14.4. Indien de situatie langer duurt dan zes maanden, dan is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzoveel Middelwijk ten tijde van het intreden van de in dit artikel bedoelde situatie de verplichtingen uit overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of kan nakomen en daaraan zelfstandige waarde toekomt, is Middelwijk gerechtigd het reeds nagekomen rep. Na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
15. Ontbinding 15.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Middelwijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Middelwijk te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 15.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Middelwijk het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 15.3. Middelwijk is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. 15.4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Middelwijk schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. 15.5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 16.1. Op alle overeenkomsten, ook die via on-line bestelling tot stand zijn gekomen, is Nederlands recht van toepassing. 16.2. De bevoegde rechter binnen de rechtbank te Assen neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Middelwijk en afnemer, tenzij Middelwijk er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.